Ogólne Warunki Sprzedaży

stosowane w obrocie profesjonalnym

Preambuła

Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do umowy sprzedaży oraz dostawy w obrocie profesjonalnym Towarów przez „FORCH-POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyrzeczu Górnym, 43-392 Międzyrzecze Górne 379, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000162115, numer NIP 5471871576, zwaną w dalszej części Ogólnych Warunków Sprzedaży „Sprzedającym”.

I. Postanowienia ogólne 

1. Pod pojęciem Sprzedaży Towarów strony rozumieją przeniesienie na podstawie stosunku umownego własności Towarów przez Sprzedającego oraz zapłatę ceny i odbiór Towaru przez Kupującego.

2. Pod pojęciem Kupującego strony rozumieją przedsiębiorcę w rozumieniu przepisu art. 43¹ Kodeksu Cywilnego (Dz. U.1964.16.93 z późniejszymi zmianami), zwanego dalej KC, dokonującego zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, który zapoznał się z ofertą handlową Sprzedającego i niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży oraz zaakceptował ich treść oraz której zamówienie na Towary zostało zaakceptowane przez Sprzedającego.

3. Pod pojęciem Towarów strony rozumieją produkty, które Sprzedający ma dostarczyć zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i zawartą umową sprzedaży lub dostawy.

4. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży będą wiążące zarówno dla Sprzedającego, jak i dla Kupującego. 

 

II. Warunki sprzedaży Towarów 

1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje Towary zgodnie z ofertą handlową Sprzedającego. Kupujący oświadcza, iż przed zawarciem umowy sprzedaży lub dostawy miał możliwość zapoznania się z treścią oferty handlowej i nie wnosi do jej treści zastrzeżeń lub uwag.

2. Jakiekolwiek porady lub zalecenia dotyczące Towarów udzielone przez przedstawiciela Sprzedającego nie są wprost wiążące dla Sprzedającego, o ile nie zostały potwierdzone przez Sprzedającego w formie pisemnej.

3. Ewentualne błędy typograficzne bądź innego rodzaju błędy pisarskie albo braki jakie mogą znaleźć się w materiałach reklamowych, materiałach dotyczących sprzedaży lub ofercie handlowej, niewpływające na istotne postanowienia umowy oraz omyłki pisarskie w fakturze VAT lub innym dokumencie wystawionym przez Sprzedającego, mogą zostać sprostowane przez Sprzedającego. 

 

III. Zamówienia i specyfikacje

1. Zamówienie złożone przez Kupującego będzie podlegało realizacji od momentu potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia go do wykonania.

2. Jeżeli Strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, zamówienie może być składane przez Kupującego lub jego przedstawiciela w jednej z następujących form: - osobiście podczas wizyty przedstawiciela Sprzedającego (dedykowanego handlowca lub osoby obsługującej dany teren, na którym działa Kupujący) – zamówienie spisywane jest w formie elektronicznej przez handlowca w wewnętrznym systemie sprzedaży Sprzedawcy, - za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres poczty elektronicznej przypisanej do dedykowanego handlowca lub osoby obsługującej dany teren, na którym działa Kupujący) - przez webshop (platformę zakupową) tylko dla klientów posiadających dostęp do tejże platformy, - telefonicznie bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy lub u dedykowanego handlowca, - osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

3. Kupujący obowiązany jest jednoznacznie wskazać adres, adres elektroniczny, numer telefoniczny/fax, za pomocą którego będzie składać oświadczenia lub informacje dotyczące składania zamówień, a także ich realizacji, jak również osobę upoważnioną do składania oświadczeń lub udzielania informacji w imieniu Kupującego. Oświadczenia lub informacje składane w sposób inny niż wskazany wyżej, nie będą skuteczne względem Sprzedającego, a Kupujący nie będzie mógł się na nie powoływać w razie zaistnienia sporu na żadnym etapie postępowania sądowego lub pozasądowego. 

4. Kupujący obowiązany jest, zgodnie z zasadami należytej staranności, do zachowania wymaganej dokładności przy składaniu wszelkich zamówień (włącznie z odpowiednią specyfikacją), a także obowiązany jest do udzielenia Sprzedającemu niezbędnych informacji dotyczących zamówionych Towarów w odpowiednim czasie, który umożliwia Sprzedającemu należyte wykonanie zamówienia i dostawy. 

 

IV. Cena towarów

1. Cena Towarów będzie ceną podaną w ofercie handlowej Sprzedającego. Cena podana w trakcie składania zamówienia jest ceną aktualną i wiążącą Strony

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Towarów, będących przedmiotem zamówienia, w tym do podniesienia ceny Towarów w celu odzwierciedlenia uzasadnionego wzrostu kosztów ponoszonych przez Sprzedającego spowodowanych czynnikiem niezależnym od Sprzedającego, zmiany kursu waluty Euro, terminu dostawy, ilości lub specyfikacji Towarów zamówionych przez Kupującego. W tym celu Sprzedający wyśle do akceptacji Kupującego dokument zawierający wyżej wskazane, ewentualne zmiany treści umowy lub zamówienia, wzywając do zaakceptowania przedstawionych zmian w terminie nie dłuższym niż 7 dni od doręczenia pisma. Brak zaakceptowania przez Kupującego wyżej wskazanych zmian uprawnia Sprzedającego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od odmowy udzielenia akceptacji przez Kupującego. W wyżej wskazanym wypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej związanej z anulowaniem zamówienia i brakiem akceptacji zaproponowanych zmian przez Kupującego.

3. Cena Towarów (cena netto) nie obejmuje należnego podatku od towarów i usług (podatek VAT), który zostanie doliczony do wyżej wskazanej ceny Towarów, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

V. Warunki płatności

1. Przesyłając zamówienie Kupujący zobowiązuje się do odebrania i zapłacenia zamówionego towaru w wskazanym w zamówieniu terminie.

2. Z zastrzeżeniem postanowień powyższego punktu 1 Sprzedająca, w chwili dostawy Towarów, ma prawo zafakturować sprzedaż lub dostawę na rzecz Kupującego. W wypadku gdy Kupujący niezgodnie z postanowieniami umowy oraz Ogólnych Warunków Sprzedaży nie przyjmuje dostawy Towarów dostarczonych zgodnie z zamówieniem, Sprzedający ma prawo zafakturować na rzecz Kupującego cenę zamówionych Towarów, po tym jak Sprzedający podjął próbę ich dostawy.

3. Jeżeli Kupujący nie dokona w terminie należnej Sprzedającemu płatności, Sprzedająca ma prawo zawiesić dalsze dostawy dla Kupującego, lub odstąpić od realizacji dalszej cześć świadczeń w terminie 30 dni od daty wymagalności zobowiązania oraz naliczyć odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych. 4. Zapłata ceny za Towary będzie następowała w jednej z poniższych form, zgodnie z dyspozycją Sprzedawcy, a to: - „za pobraniem” przy odbiorze przesyłki zawierającej Towar, - przelewem, bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na dokumencie sprzedaży - gotówką w kasie siedziby Sprzedawcy.

 

VI. Dokumenty sprzedaży

1. Sprzedaż udokumentowana zostaje: - faktura vat sprzedaży, paragon fiskalny – dokumenty standardowo drukowane i dołączane do przesyłki z towarem, - e-fv faktura elektroniczna – po uprzednim podpisaniu przez Kupującego zgody na otrzymywanie faktury elektronicznej, - w szczególnych przypadkach pozostałe dokumenty sprzedaży przewidziane przepisami polskiego prawa. 

 

VII. Dostawa

1. O ile strony nie uzgodniły inaczej, Towary mogą zostać przesłane Kupującemu za pośrednictwem wybranego przez Sprzedającego podmiotu świadczącego usługi przewozu (przewoźnika) w ciągu siedmiu dni liczonych od dnia wykonania zamówienia, o czym Kupujący zostanie poinformowany.

2. Ciężary związane z Towarem oraz ryzyko jego przypadkowej utraty przechodzi na Kupującego w momencie wydania Towarów Kupującemu osobiście lub wydania ich podmiotowi świadczącemu usługi przewozu. W takim wypadku Kupujący obowiązany jest także do ubezpieczenia przedmiotu umowy.

3. Wszelkie terminy albo daty podane na dostawę Towarów są jedynie przybliżone i Sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Towarów z przyczyn niezależnych od Sprzedającego. Termin dostawy nie stanowi istotnego elementu umowy. 

4. W razie przesłania Towaru na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi przewozu (przewoźnika), Kupujący obowiązany jest zbadać dostarczony Towar w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Kupujący stwierdziłby, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towarów, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5. Sprzedająca nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody poniesione przez Kupującego w wyniku dostarczenia przez przewoźnika mniejszej ilości Towaru niż został wysłany przez Sprzedającego.

6. Jeżeli Towary mają być dostarczane w kilku partiach ewentualne niewywiązanie się przez Sprzedającego z dostawy konkretnej partii Towarów nie upoważnia Kupującego do traktowania całej umowy jako nieważnej lub jako przesłanki odstąpienia. 

7. Jeżeli Kupujący, wbrew postanowieniom Ogólnych Warunków Sprzedaży nie przyjmie dostawy Towarów, nie udzieli Sprzedającemu stosownych instrukcji dotyczących dostawy lub nie odbierze Towarów w wyznaczonym terminie, wówczas nie naruszając innych praw bądź środków dostępnych Sprzedającemu (zwłoka Kupującego), Sprzedający może: - po uprzednim wezwaniu Kupującego, oddać Towary na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego, - po uprzednim wezwaniu Kupującego z wyznaczeniem dodatkowego terminu do odebrania, sprzedać Towary na rachunek Kupującego i rozliczyć się z Kupującym z nadwyżki ponad cenę wynikającą z Kontraktu. Odpowiedzialność Sprzedawcy w niniejszym przypadku jest wyłączona i jest on uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody spowodowanej zwłoką Kupującego. 

8. Kupujący ponosi współudział w kosztach dostawy Towaru, w wysokości wskazanej w obowiązującym cenniku, w zależności od wybranego rodzaju płatności.

 

VIII. Zastrzeżenie prawa własności Towaru sprzedanego

1. Sprzedająca może oświadczyć, że zachowuje prawo własności wszystkich Towarów dostarczonych przez niego pod warunkiem zawieszającym tj. do chwili otrzymania w gotówce bądź za pośrednictwem rozliczenia bezgotówkowego ceny lub innych kwot należnych od Kupującego związanych z dostarczonym Towarem.

2. Do chwili przeniesienia tytułu własności Towarów ze Sprzedającego na Kupującego, Sprzedający ma prawo zażądać od Kupującego zwrotu Towarów z uwagi na brak dokonania zapłaty w terminie 7 dni od dnia upływu terminu płatności.

 

IX. Rękojmia za wady i gwarancja

1. Sprzedający zapewnia, że w chwili wydania Kupującemu wszystkie Towary będą wolne od wad fizycznych.

2. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na Towar na okres 12 miesięcy od dnia zakupu. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia, wad powstałych na skutek nieprawidłowego stosowania. 

3. Wykonanie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji, uzależnione jest od zawiadomienia Sprzedającego lub jego przedstawiciela handlowego o ewentualnej wadzie niezwłocznie po wykryciu wady. Uprzednio Kupujący jest obowiązany do zbadania wydanych mu Towarów w czasie i w sposób przyjęty przy Towarach oferowanych przez Sprzedającego.

4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: firmę, adres e-mail, Kupującego, dokładne oznaczenie Towaru, którego reklamacja dotyczy oraz wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację, a także żądanie związane ze składaną reklamacją.

5. Sprzedający zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę niezwłocznie.

6. W wypadku sprzedaży lub dostawy na rzecz Kupującego, materiały (Towary) w drugim oraz trzecim gatunku, materiały (Towary) z wyprzedaży oraz materiały (Towary) przecenione lub materiały (Towary), w których wady widoczne zostały zaakceptowane przez Kupującego nie podlegają rękojmi ani gwarancji. 

7. W przypadku wyłączenia odpowiedzialności Dostawcy z tytułu rękojmi w umowie, postanowienia powyższe w zakresie rękojmi nie maja zastosowania.

 

X. Zwrot towaru

1. Klient ma prawo wystąpić o zwrot towaru z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

2. Termin do złożenia wniosku o zwrot towaru, o którym mowa w pkt 1 wygasa po upływie 14 dni od dnia jego zakupu (decyduje data sprzedaży na fakturze)

3. Przedmiotem zwrotu może być wyłącznie produkt nieużywany, bez zabrudzeń, w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu, nie noszący śladów użytkowania, pełnowartościowy, którego data ważności nie upłynęła.

4. Nie podlegają zwrotowi towary:
- pochodzące od następujących podmiotów: VIGOR, HAZET
- towary sprowadzane na specjalne życzenie klienta spoza oferty firmy FORCH
- przeznaczone do użytku osobistego, 
- o krótkiej dacie przydatności (krótszej niż 6 miesięcy).

5. Warunkiem skorzystania z prawa zwrotu towaru jest przeslanie wniosku o zwrot na adres mailowy przedstawiciela obsługującego klienta.

6. Po otrzymaniu pisemnej akceptacji zwrotu towaru Klient wysyła towar na własny koszt na adres Forch Polska Sp. Z o.o. 43-379 Międzyrzecze Górne 379 

7. Zwrot uważa się za zrealizowany jeśli w terminie 5 dni od otrzymania towaru nie zostanie stwierdzona wada towaru uniemożliwiających jego przyjęcie lub nie zostaną stwierdzone wystąpienie przesłanek wskazanych w pkt 3

8. W przypadku uznania przez FORCH zwrotu towaru, zostanie wystawiona faktura korygująca oraz nastąpi zwrot środków w ramach korekty należności. Środki zostaną zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Klienta/na rachunek bankowy, z którego nastąpiła zaplata.

9. W przypadku odesłania towaru z uchybieniem pkt 5 Klient zobowiązany jest do odebrania na własny koszt towaru niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania wezwania. 

10. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w pkt 9 towar zostanie przyjęty na magazyn na koszt i niebezpieczeństwo Klienta.

11. Koszt, o którym mowa w pkt 10 określony będzie przy uwzględnieniu właściwości towaru (np. gabarytów, ilość, charakteru), przy czym stawka minimalna wynosi 10 zł/1 dzień. Koszt obejmuje obsługę zwrotu i magazynowania towaru, którego Klient w wyznaczonym przez FORCH terminie nie odebrał bądź odbioru odmówił. 

 

XI. Warunki załadunku, przewozu

1. W przypadku, gdy Towary odbierane są bezpośrednio przez Kupującego lub osobę przez niego upoważnioną, Kupujący (osoba przez Kupującego upoważniona) jest zobowiązany przestrzegać wszelkich zaleceń Sprzedawcy co do sposobu załadunku, przechowywania i przewozu Towarów

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w Towarach na skutek ich niewłaściwego transportu lub załadunku, dokonywanych przez Kupującego lub podmiot, któremu zlecił transport Towarów.

 

XII. Potrącenie i cesja

1. Sprzedający jest uprawniony do potrącenia wierzytelności Kupującego względem Sprzedającego z innymi wierzytelnościami oraz do dokonywania cesji wierzytelności posiadanych w stosunku do Kupującego na dowolnie wybrany podmiot.

2. Potrącanie lub kompensowanie wierzytelności pieniężnych przysługujących Kupującemu względem Sprzedającego może dotyczyć jedynie wierzytelności, co do których Kupujący uzyskał, pod rygorem nieważności, pisemną zgodę Sprzedającego, na ich potrącenie lub kompensowanie. W przypadku doręczenia Sprzedającemu jednostronnego oświadczenia Kupującego o potrąceniu/kompensacie wierzytelności bez uzyskania wymaganej zgody, potrącenie/kompensata taka nie jest skuteczne względem Sprzedającego i nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

3. Kupujący nie może dokonać przeniesienia pod jakimkolwiek tytułem prawnym jakichkolwiek praw i obowiązków przysługujących mu względem Sprzedającego a wynikających z zawartych umów, bez uzyskania, pod rygorem nieważności, pisemnej zgody Sprzedającego. W przypadku zawarcia umowy przenoszącej prawa lub obowiązki, umowa taka jest nieważna względem Sprzedającego i nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

 

XIII. Siła wyższa

Sprzedający jest uprawniony do anulowania zamówień złożonych przez Kupującego lub do przesunięcia terminu realizacji zamówień i nie ponosi on odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania związane z wystąpieniem okoliczności tzw. siły wyższej, w szczególności: wojną, pożarem, powodzią, deszczami nawalnymi, wiatrem huraganowym, strajkami, niedoborem środków transportu lub przeszkodami w ciągach komunikacyjnych, wypadkami przy produkcji lub transporcie lub niedoborem energii. W takich wypadkach Kupujący nie jest upoważniony do dochodzenia odszkodowania lub innych roszczeń wobec Sprzedającego.

 

XIV. Postanowienia końcowe

1. Spory wynikające z lub w związku z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i zasadniczym stosunkiem umownym będą rozstrzygane zgodnie z prawem kraju Sprzedawcy. Wszelkiego typu spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez Sądy w kraju Sprzedawcy. Powyższe spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, przedstawiane będą wyłącznym rozstrzygnięciom Sądów powszechnych właściwych dla miasta Bielska-Białej.

2. Przedmiotowe Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują od chwili ich opublikowania na stronie internetowej Sprzedającego i będą wiązały Strony aż do ich odwołania lub zmiany poszczególnych postanowień. Ewentualne odwołanie lub zmiana poszczególnych postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży zamieszczone będzie na stronie internetowej Sprzedającego.

3. Jeżeli w czasie zawierania poszczególnych umów sprzedaży lub dostawy, Strony wskażą adresy doręczeń korespondencji lub dostawy Towarów, o każdej zmianie adresu Strona powinna powiadomić drugą Stronę. Powiadomienie to zostanie uznane za skuteczne po jego doręczeniu adresatowi.

4. W stosunkach umownych pomiędzy przedsiębiorcami, Kupujący zobowiązuje się do traktowania jako poufnych dokumentów oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych przez Sprzedającego, a które zostały uzyskane w związku z umową zawartą zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży oraz do ich nie ujawniania osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.

5. Wszelkie nagłówki i tytuły postanowień w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży nie mają wpływu na interpretację ich postanowień.

6. Wszelkie zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, po zawarciu umowy, mogą być wprowadzone przez strony na piśmie pod rygorem nieważności

 

XV. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FORCH POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą 43-392 Międzyrzecze Górne 379.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: iod@forch.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania oferty (art. 6 ust. 1 lit a RODO) i realizacji zamówienia na podstawie tej oferty lub zapotrzebowania złożonego przez Panią/Pana bezpośrednio u naszego przedstawiciela/pracownika (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu oraz archiwizacji.

6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do przygotowania oferty oraz realizacji zamówienia.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.