Polityka Ochrony Środowiska.

i Deklaracja Zasad.

Odpowiednie zachowanie przepisów prawnych oraz niektórych standardów ochrony środowiska stanowi podstawę systemu zarzadzania ochroną środowiska. Systematyczna weryfikacja polityki ochrony środowiska i dopasowywanie jej do coraz nowszych rozwiązań w tej dziedzinie ma na celu stałe polepszanie jakości ochrony środowiska.

Polityka ochrony środowiska obowiązuje, także dla zagranicznych przedsiębiorstw powiązanych, jeżeli zostały włączone do grupowej certyfikacji w ramach naszego systemu zarzadzania jakością. Zasady tej polityki brzmią następująco:

Wspieranie motywowania świadomości ochrony środowiska

Świadomość potrzeby ochrony środowiska i odpowiedzialności za środowisko, jest rozwijana za pomocą szkoleń i informacji, pracowników na wszystkich szczeblach.

Kontrolowanie systemu zarzadzania ochroną środowiska

Poprzez systematyczną kontrolę zabezpiecza się aktualność polityki ochrony środowiska. Kontrola następuje w formie wewnętrznych auditów, których rezultaty są dokumentowane i oceniane.

Procesy zakładowe i produkty

Wpływy na środowisko, które wynikają z dotychczasowej działalności w zakładzie oraz przedsiębiorstwach powiązanych są sprawdzane i oceniane. Podejmowane są działania, w celu redukcji obciążeń dla środowiska. Zmniejszają one lub zapobiegają emisjom, zanieczyszczeniu wód, powstawaniu odpadów, lub innym wpływom środowiskowym. Realizacja tego celu jest wspierana przez zastosowanie technologii przyjaznych środowisku.

Kontrahenci i dostawcy

Kontrahenci i dostawcy są zachęcani poprzez odpowiednie informacje do produkowania oraz gospodarowania w sposób łagodny dla środowiska.

Ochrona przed pożarem i in. zagrożeniami

Plan przeciwpożarowy oraz plan awaryjny zostały sporządzone i są systematycznie aktualizowane. Przeprowadza się ćwiczenia oraz konsultacje z odpowiednimi placówkami zewnętrznymi.

Informowanie klientów

Klienci przedsiębiorstwa są informowani lub w razie potrzeby pouczani o wszystkich aspektach środowiskowych produktu.

Nowe produkty i procesy

Wpływy na środowisko nowych produktów, działań lub procesów są wcześniej określane i w możliwe jak największym zakresie technicznym i gospodarczym redukowane.

Informowanie opinii publicznej

Kierownictwo udostępnia zainteresowanym podmiotom informacje odnośnie aktywności Grupy Förch w zakresie ochrony środowiska

Zobowiązania kierownictwa

W ramach wymogu zachowania należytej staranności przez przedsiębiorców ustalamy niniejszą księgą zarzadzania naszą politykę ochrony środowiska wraz z jej ogólnymi celami oraz zasadami postepowania naszego przedsiębiorstwa.

Nasze przedsiębiorstwo użytkuje i urzeczywistnia system zarządzania ochroną środowiska, oparty o określone normatywne, prawne, jak i wewnętrzne wymogi, tym samym ten system podtrzymuje i w sposób ciągły zwiększa jego skuteczność.

Nasza zintegrowana księga jakości stanowi opis ustalonego systemu zarzadzania ochrony środowiska oraz systemu zarzadzania jakością. Jego stosowanie zapewnia, iż zawarte w umowie ustalenia zostaną spełnione oraz, że wszystkie czynności organizacyjne, handlowe i techniczne, które mają wpływ na środowisko są zaplanowane, sterowane i monitorowane.

Niniejszym oświadczeniem kierownictwo zobowiązuje wszystkie pracownice i pracowników do wypełniania swoich czynności zgodnie z opisem tej księgi zarzadzania i załączonych instrukcji pracy, by moc zapewnić, iż ustalenia związane z ochroną środowiska odpowiadają nakazanym i samemu przyjętym wymogom oraz oczekiwaniom społeczeństwa.

Naszym celem jest ciągłe ulepszanie działań na rzecz ochrony przyrody. Poprzez ocenę rezultatów, wewnętrzne audity, jak i okresowe sprawozdania na temat ochrony środowiska w obrębie zakładu kierownictwo regularnie sprawdza przydatność, właściwy charakter oraz skuteczność systemu zarzadzania ochroną środowiska.

Zapewniamy odpowiednie środki do osiągnięcia celów, jak i realizacji polityki ochrony środowiska.

Zarząd ocenia siebie oraz stopień realizacji normy w przedsiębiorstwie.

Zobowiązujemy siebie oraz nasze zagraniczne przedsiębiorstwa powiązane do ciągłego ulepszania systemu zarządzania ochroną środowiska.

Neuenstadt a. K., dn 01. czerwca 2013

Certyfikat DIN EN ISO 14001:2009