Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa

Spółka Forch-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu Górnym 379, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000162115, NIP:547-18-71-576, REGON:072271757 oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy na podstawie art. 4 c znowelizowanej ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o pweciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i art. 108 Traktatu.

Niniejsze oświadczenie pozostaje w mocy do momentu złożenia przez Forch-Polska Sp. o.o. oświadczenia o utracie statusu dużego przedsiębiorcy.