Informacja

dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FORCH POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą 43-392 Międzyrzecze Górne 379.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: iod@forch.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania oferty (art. 6 ust. 1 lit a RODO) i realizacji zamówienia na podstawie tej oferty lub zapotrzebowania złożonego przez Panią/Pana bezpośrednio u naszego przedstawiciela/pracownika (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu oraz archiwizacji.

6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do przygotowania oferty oraz realizacji zamówienia.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.